Features

⦁ Kết hợp tiêm mẫu lỏng, headspace và và SPME trên một GC.
⦁ Tự động hóa các quy trình chuẩn bị mẫu phức tạp.


How it works


Technology


Specifications