Phân tích VOCs trong nước sinh hoạt theo quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT

Hệ P&T Atomx XYZ của Teledyne Tekmar kết hợp với GC/MSD 5977B của Agilent cung...

Phân tích VOCs trong khí thải – Tiêu chuẩn EU CEN/TS13649

Trong những năm gần đây giải hấp nhiệt đã trở nên phổ biến hơn nhiều...

Bộ tiêm mẫu agilent phù hợp với Phòng thí nghiệm của bạn

[wonderplugin_pdf src=”https://redstar-cms.vn/wp-content/uploads/2021/07/BO-TIEM-MAU-AGILENT-PHU-HOP-VOI-PTN.pdf” width=”100%” height=”750px” style=”border:0;”]...

Phương pháp USEPA524.3AtomxXYZ vàGC 7890B/MS 5977AAgilent

[wonderplugin_pdf src=”https://redstar-cms.vn/wp-content/uploads/2021/07/5991-9261EN_524.3_AtomxXYZ_application-da-chuyen-doi-2.pdf” width=”100%” height=”750px” style=”border:0;”]...