Môi trường

MÔI TRƯỜNG

Môi trường: Từ dư lượng thuốc trừ sâu đến dư lượng dược phẩm hay kim loại vi lượng, chúng tôi đều cung cấp các phương pháp phân tích có độ nhạy, độ chính xác và tốc độ cao để phát hiện các chất gây ô nhiễm làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Các giải pháp của chúng tôi cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thư thi pháp luật bằng cách cung cấp các công cụ phân tích và xác định bằng chứng phạm tội hay đảm bảo sự trung thực trong thi đấu thể thao.