Features

  • Với công nghệ và phần mềm tốt nhất trong phân khúc, Agilent 7697A được tích hợp với các tính năng thúc đẩy hiệu năng.
  •  Thiết kế độc đáo cho phép bạn sử dụng khí mang hydro cho tối ưu quá trình sắc ký – hiện tại và trong tương lai.
  •  Phần mềm toàn diện hướng dẫn bạn thực hiện các nhiệm vụ như phát triển phương pháp và bảo tồn tài nguyên.
  •  Các công cụ tối ưu hóa phương pháp tạo điều kiện phát triển phương pháp headspace.
  •  Kiểm soát khí nén điện tử, kiểm tra rò rỉ lọ và bù áp suất đảm bảo kết quả nhất quán.

How it works


Technology


Specifications