03_ZC135_LC-MS_G1978B_Multimode_Source_F_thumb_320

Multimode Source

Nguồn ion hóa đa chế độ của Agilent là một bước đột phá trong công nghệ LC/MS, cung cấp đồng thời ion hóa phun điện tử (ESI) và ion hóa hóa học tại áp suất khí quyển (APCI) cùng hiệu suất ion hóa cao. Nguồn ion hóa linh hoạt này không yêu cầu bạn phải lựa chọn giữa lượng thông tin hay độ nhạy và bao phủ được phạm vi rộng hơn các thuộc tính của chất phân tích. Nó tối đa hóa năng suất bằng cách bỏ nhu cầu cần chạy mẫu hai lần để đảm bảo tất cả các thành phần đều được xác định.


  • Nguồn ion duy nhất có khả năng tạo ra các ion đồng thời bằng ion hóa phun điện tử (ESI) và ion hóa hóa học tại áp suất khí quyển (APCI)
  • Hoạt động đồng thời ở chế độ ESI + APCI, chế độ chỉ mình ESI hoặc chỉ mình APCI
  • Xác định các hợp chất rất đa dạng chỉ trong một lần chạy