Sinh viên Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh tham gia kiến tập tại công ty Sao Đỏ- Chi Nhánh CMS (Redstar-CMS).