Hội Thảo “Xu hướng hiện đại hóa của thiết bị sắc ký lỏng trong ngành dược phẩm tại Việt Nam”