GC/MS/MS Analysis of PAHs with Hydrogen Carrier Gas

Vào năm 2014, Ủy ban kỹ thuật Châu Âu về chất lượng không khí (CEN / TC 264) đã phát hành một phiên bản sửa đổi CEN/TS13649 (như một giải pháp thay thế cho chiết xuất dung môi) quy định việc thu gom hơi trong không khí ( VOCS) vào các ống thép được đóng gói bằng chất hấp thụ, sau đó là phân tích ống sử dụng giải hấp nhiệt (TD) –GC – MS.