Thư mời hội thảo trực tuyến về an toàn vệ sinh thực phẩm