Quy trình phân tích toàn diện dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm với hệ thống sắc ký lỏng khối phố 3 lần tứ cực Agilent 6470