Hội thảo trực tuyến về giải pháp LC/MS của Agilent trong quá trình phát hiện, nhận dạng và định lượng Nitrosamin trong API và dược phẩm