Xử lý tác động nguy hại của hạt vi nhựa (microplastics) đến môi trường toàn cầu tại Agilent