Xác định các hợp chất có mùi trong nước uống bằng thiết bị SPME với sắc ký khí và khối phổ