Thư mời hội thảo trực tuyến phân tích dioxin và các chất tương tự