Thư mời hội thảo trực tuyến – Đón đầu môi trường công nghệ thông tin phòng thí nghiệm