Sàng lọc thực phẩm trong 60 giây sử dụng hệ GC/MS Agilent QuickProbe