Quy trình phân tích nhanh không cần chuẩn bị mẫu cho ứng dụng Pháp y sử dụng GC/MS QuickProbe