Phương pháp “EPA 23: Xác định sự phát thải Dibenzo-p-dioxin polychlo hóa (PCDD) và Dibenzofuran polychlo hóa (PCDF) từ các nguồn tĩnh” đã được sửa đổi bổ sung.