Phân tích các hợp chất Phthalate và chất chống cháy bằng hệ thống GCMS