Khóa đào tạo – Sắc ký khí đầu dò khối phổ (GC/QQQ) và ứng dụng cho phân tích một số hợp chất thuốc trừ sâu trong nông sản