Hội thảo trực tuyến tăng cường hoạt động kiểm tra Covid nhanh chóng với hệ thống Agilent Slims