Chuỗi hội thảo trực tuyến – Phân tích tổng hợp, Oligo loại trừ kích thước (SEC) đang xem xét cả phân tích tổng hợp của mABs và Oligo trị liệu thanh lọc và xác định