Thực phẩm


Những giải pháp của chúng tôi giúp các chuỗi cung cấp thực phẩm toàn cầu đảm…

Môi trường


Từ dư lượng thuốc trừ sâu đến dư lượng dược phẩm hay kim loại vi lượng,…

Dược phẩm


Chúng tôi cung cấp các giải pháp phân tích phục vụ ngành công nghiệp dược phẩm….