seahorse-xf-imaging-normalization-system-heat-map-zoom

Hệ thống chuẩn hóa và xử lý hình ảnh (Seahorse XF Imaging and Normalization System)

Hệ thống chuẩn hóa và ghi nhận hình ảnh Agilent Seahorse XF là một giải pháp tích hợp thu được hình ảnh trường sáng và huỳnh quang và tính toán số lượng tế bào trong mỗi giếng. Sau đó, nó chuyển liên tục những hình ảnh và số lượng tế bào này vào phần mềm Wave, nơi chúng được sử dụng để chuẩn hóa dữ liệu XF.

Giải pháp này cung cấp bằng chứng cần thiết để lọc và giải thích dữ liệu XF tốt hơn. Việc tích hợp hệ thống hoàn chỉnh yêu cầu mua Bộ đọc đa chế độ tạo ảnh tế bào Agilent 1 hoặc Cytation 5.


  • Thực hiện phân tích thử nghiệm XF dễ dàng, đáng tin cậy, được xác thực và hỗ trợ đếm tế bào dựa vào giải pháp chuẩn hóa.
  • Ứng dụng đếm số lượng tế bào trực tiếp dữ liệu XF, cho phép so sánh đĩa-đĩa; thí nghiệm-thí nghiệm và giếng-giếng , điều này giúp nâng cao việc giải thích dữ liệu XF.
  • Ghi lại các điều kiện nuôi cấy tế bào trong suốt quá trình thử nghiệm XF, để kiểm tra chất lượng sẵn sàng cho thử nghiệm và hỗ trợ tìm ra các yếu tố ngoại lai.
  • Liên kết các giá trị chuẩn hóa với hình ảnh trường sáng và huỳnh quang trong phần mềm Wave 2.6, giúp cung cấp bằng chứng cho các kết luận sinh học có ý nghĩa hơn.
  • Độ lặp lại thí nghiệm tế bào sống nâng cao được tối ưu hóa cho thử nghiệm XF.
  • Đơn giản hóa quy trình chuẩn hóa với phần mềm không phức tạp và điều khiển hoạt động duy nhất để chuyển tiếp dữ liệu giữa các thiết bị.
Communication
  • Hard-wired
Controller Description
  • XFe96 or XFe24 Windows 10 Controller
Controller Type
  • Cable-connected
Software Included
  • Seahorse XF Imaging and Cell Counting Software

 

Document

Document the cell culture condition throughout the XF assay to quality control assay readiness and assist with finding outliers.

Normalize

Perform XF analysis with an easy-to-use, reliable, validated, and supported cell count based normalization solution.

Interpret

Associate normalization values, brightfield and fluorescence images in WAVE to enhance live cell assay reproducibility.