Seahorse_XF_Real-Time_ATP_Rate_Assay_Kit
Seahorse_XF_ATP_bio_profile

Bộ kit phân tích Tốc độ sản sinh ATP: Seahorse XF Real-Time ATP Assay Kit

Kit thử nghiệm tốc độ sản sinh ATP: Seahorse XF Real-Time ATP Assay Kit là xét nghiệm duy nhất định lượng tốc độ sản sinh adenosine triphosphat (ATP) đồng thời từ quá trình hô hấp ty thể và đường phân bằng cách sử dụng công nghệ phân tích không cần đánh dấu (label-free) ở tế bào sống. Phép định lượng động học theo thời gian thực mang lại bức tranh động về năng lượng sinh học tế bào, cung cấp cho các nhà nghiên cứu những hiểu biết độc đáo về kiểu hình và chức năng của tế bào. Thử nghiệm này nên được thực hiện bằng cách sử dụng môi trường đã được xác định pH. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng xét nghiệm này để chọn môi trường phù hợp.

Mỗi bộ kit xét nghiệm chứa đủ vật tư cho 6 phép thử trên toàn đĩa và có hai kích cỡ đóng gói. Bộ kit XF được sử dụng với máy phân tích Agilent Seahorse XF/XFe96 và XFe24. Bộ kit XFp được sử dụng với máy phân tích Agilent Seahorse XF HS Mini và XFp. Xét nghiệm tốc độ Real-Time ATP không tương thích với máy phân tích Agilent Seahorse XF24 hoặc XF24-3. Nó chỉ tương thích với các đĩa nuôi cấy tế bào tiêu chuẩn XFe96, XF96 và XFe24 (V3 và V7 PS), các đĩa nhỏ XF HS và XFp.

Chỉ sử dụng cho nghiên cứu. Không sử dụng cho các phương pháp chẩn đoán.


  • Đo đồng thời tốc độ sản xuất ATP từ quá trình hô hấp ty thể và đường phân. Tỷ lệ sản sinh ATP tổng cũng có thể được ghi nhận từ thử nghiệm này.
  • Đánh giá ảnh hưởng của cơ chất đến tốc độ sản xuất ATP
  • Tạo dữ liệu động học thời gian thực trong các tế bào sống, cho phép người dùng đánh giá mối quan hệ và tác động qua lại giữa chuyển hóa năng lượng và các chức năng của tế bào
  • Được thẩm định và hoạt động tốt nhất với môi trường Agilent Seahorse XF DMEM, pH 7,4 (P/N 103575-100) hoặc môi trường Seahorse XF RPMI, pH 7,4 (P/N 103576-100)
  • Các thành phần của bộ kit được hoàn nguyên trực tiếp trong môi trường xét nghiệm, loại bỏ việc sử dụng DMSO hoặc các dung môi khác
  • Mỗi lô được kiểm tra nghiêm ngặt và thẩm định bằng các xét nghiệm chức năng để mang lại kết quả nhất quán và mạnh mẽ, loại bỏ chi phí do các thử nghiệm thất bại
  • Bạn có thể tải tệp kết quả xét nghiệm của bạn lên tài khoản Agilent Seahorse Analytics để tính toán và báo cáo các thông số của xét nghiệm XF Real-Time ATP, chia sẻ với cộng sự hoặc xuất dữ liệu sang Microsoft Excel hoặc GraphPad Prism cho các nhu cầu về phân tích hoặc vẽ đồ thị khác